Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Istenes Petra Eszter

Címe (hivatalos levelezési cím): 1151 Budapest,  Fő  út 36   

E-mail cím: istenes.petra@enprojekt.hu

Telefonszáma: +36 30 7209000

Adószáma: 8466572732

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 55816276

Képviselője neve: Istenes Petra Eszter

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: A legalkalmasabb tanácsadó megtalálása

Adatkezelés leírása: Adatkezelő szolgáltató az ügyfél legalkalmasabb tanácsadóhoz történő kiközvetítése érdekében, az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezelheti azon személyes adatait is, melyet az ügyfél a tanácsadás jellegének meghatározásához közölt. Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás igénybevételekor, Adatkezelő honlapján kitöltött űrlap benyújtásakor, a megjegyzés rovatban megadjon egyéb olyan információt, melyet az érintett a tanácsadás jellegének meghatározásához fontosnak tart. Adatkezelő haladéktalanul törli az ügyféltől származó azon személyes adatokat, mely nem releváns a szolgáltatás szempontjából. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

Az adatkezelés célja: Önkéntesnek jelentkezők regisztrációja

Adatkezelés leírása: Adatkezelő az önkéntesnek jelentkezőkről nyilvántartást vezet kapcsolatfelvétel céljából. Adatkezelő az önkéntesnek jelentkező nevét és e-mail címét kezeli. Az önkéntesnek jelentkező által megadott e-mail címre Adatkezelő tájékoztató anyagot küld a felvételi eljárás kezdetéről és a kiválasztási folyamatról. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. Az adatkezelés ideje: visszavonásig vagy 1 év.

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Sikertelen regisztráció.

Érintettek: Önkéntesnek jelentkező természetes személyek

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név és e-mail cím: visszavonásig, de legfeljebb 1 évig.

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Önkéntesnek jelentkezők kiválasztási folyamata

Adatkezelés leírása: Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő az önkéntesnek jelentkezők kiválasztási eljárását lefolytassa. A kiválasztási folyamat része, hogy Adatkezelő az önkéntesnek jelentkezők nyilvántartása alapján e-mailben értesítéseket küld a jelentkezőknek a kiválasztási eljárás megindításának tényéről, időpontjáról és arról, hogy amennyiben az önkéntesnek jelentkezők fenntartják jelentkezési szándékukat, az önéletrajz és motivációs levél Adatkezelő részére történő önkéntes megküldésével részt vesznek a kiválasztási eljárásban. A hozzájárulás a kiválasztási eljárás alatt bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, mely alapján Adatkezelő az érintett személyes adatot haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A kiválasztási eljárás lezárást követően az eredménytelenül pályázók adatait Adatkezelő haladéktalanul törli.

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kiválasztási eljárás nem folytatható le.

Érintettek: Önkéntesnek jelentkező természetes személyek

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama Önéletrajzi adatok és motivációs levélben szereplő személyes adatok: visszavonásig, de legfeljebb a kiválasztási eljárás lezárásáig.

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Önkéntes tanácsadók nyilvántartása

Adatkezelés leírása: Adatkezelő közvetítő tevékenységet végez a szolgáltatást igénybe vevők és az önkéntes tanácsadók között, ezért Adatkezelő az önkéntes tanácsadókkal szerződéses jogviszonyt létesít. A közvetítő tevékenység ellátása érdekében Adatkezelő nyilvántartást vezet az önkéntes tanácsadókról. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok: családi-és utónév, e-mail cím, telefonszám, szakmai életút, végzettség.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződés nem teljesíthető

Érintettek: Önkéntes tanácsadók

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Családi-és utónév, e-mail cím, telefonszám, szakmai életút, végzettség: a szerződés teljesítéséig Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Önkéntes tanácsadók honlapon történő megjelenítése

Adatkezelés leírása: Adatkezelő az önkéntes tanácsadók hozzájárulása esetén, a szolgáltatás igénybevételének előmozdítása érdekében a www.enprojekt.hu honlapon közzéteszi az önkéntes tanácsadók fényképét, nevét, szakmai életútját, végzettségi adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Vonatkozó jogszabály(ok): AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A honlapon nem tehető közzé önkéntes tanácsadó

Érintettek: Önkéntes tanácsadók

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Családi-és utónév, fénykép, végzettségi adatok, szakmai életút: visszavonásig

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak. Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 1 hónapig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben további intézkedéseket igényel a folyamat, az adatok az érintett adatkezelésekhez kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét.

Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményező személy (érdeklődő)

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Érdeklődő neve: Visszavonásig vagy 1 hónap; Érdeklődő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai: Visszavonásig vagy 1 hónap; Önként megadott egyéb személyes adatok: Visszavonásig vagy 1 hónap

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Levelezőrendszer üzemeltető (www.wix.com)

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése

Adatkezelés leírása: A vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelése az adatkezelő részére előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg.

Érintettek: Vevő, szállító természetes személy adatok

Adatok forrása: Vevő, szállító

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybe vevőjének neve, címe, adószáma: 8 év; Termék értékesítőjének/szolgáltatás nyújtójának neve, címe, adószáma: 8 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Kereskedelem/szolgáltatás nyújtása

Adatkezelés leírása: Kereskedelemmel és/vagy szolgáltatással kapcsolatos ügyféladatok kezelése a szerződés előkészítésével, megrendelés visszaigazolásával, ill. a szerződés teljesítésével, dokumentálásával kapcsolatban, ügyfél azonosítása, a többi ügyféltől való megkülönböztetése, kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás (pl. időpont egyeztetés), a kereskedelemhez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, üzenet(ek) (pl árubeérkezés, kiszállítás, stb.) eljuttatása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2000. évi C. törvény a számvitelről (169. §), 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szerződés nem jön létre, szolgáltatás nem nyújtható

Érintettek: Természetes személy ügyfél vagy ügyfél természetes személy kapcsolattartója

Adatok forrása: Érdeklődő, ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 5 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok (pl. telefonszám, e-mailcím): 5 év; Szerződés teljesítésnek dokumentáláshoz szükséges személyes adatok: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Levelezőrendszer üzemeltető (www.wix.com)

Az adatkezelés célja: Reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés leírása: Vevők, ügyfelek észrevételei, kifogásai, fogyasztóvédelmi ügyintézés. Érintett a kötelezően megadandó adatokon (név és lakcím) kívül önkéntesen megadhat egyéb adatokat is (pl. elérhetőség, e-mail cím, telefonszám), fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok tartalmazhatnak személyes adatot. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről 17/A. §, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Vevők, ügyfelek, meghatalmazottak

Adatok forrása: Vevő, ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 3 év; Cím, lakcím: 3 év; Fogyasztó neve: 3 év; Fogyasztó lakcíme: 3 év; Panasz részletes leírás, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke: 3 év; Aláírás (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével): 3 év; Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje: 3 év; Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma: 3 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Levelezőrendszer üzemeltető (www.wix.com)

Az adatkezelés célja: Hírlevél (tájékoztatás Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről)

Adatkezelés leírása: Adatkezelő szolgáltatásaihoz, termékeihez kapcsolódó, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevél küldése, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása érdeklődők részére a hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig.  A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését a Hírlevélben található leiratkozó linken vagy adatkezelő e-mailcímére írt elektronikus levélben lehet. Leiratkozáskor végérvényesen törlésre kerülnek a korábban e célból kezelt adatok. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 13/A. §., 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, 6. §., 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 5. § (1), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, 21. §.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában vagy visszavonást követően nem küldhető tájékoztatás a termékekről, szolgáltatásokról, újdonságokról, akciókról

Érintettek: A hírlevél küldéséhez hozzájáruló személyek

Adatok forrása: Hírlevélre feliratkozó

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: Visszavonásig vagy 0 év; E-mail cím: Visszavonásig vagy 0 év; Egyéb adatok (ha vannak, pl. cím): Visszavonásig vagy 0 év; Hozzájárulás igazolása, időpontja: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Hírlevél rendszer üzemeltető ()

 Hírlevél rendszer üzemeltető ()

Az adatkezelés célja: GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés

Adatkezelés leírása: Adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása GDPReg  adatkezelési nyilvántartó szoftver támogatással. Adatvédelmi incidensek, érintetti igények nyilvántartása, kezelése, dokumentálása, az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása céljából.  Adatkezelés ideje a természetes személyhez rendelt egyedi adatkezelések idejétől függ, annak lejártáig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 30. cikk, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 25/E-25/F. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogi kötelezettségét (bekövetkezhet a személyes adatok jogtalan tárolása és kezelése, valamint hatósági elmarasztalások).

Érintettek: Adatkezelő, adatfeldolgozó természetes személy ügyfelei, személyes adatkezelésben érintettek

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmet benyújtó érintett azonosító adatai; Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, eredménye; Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 GDPReg Kft. (3715 Gesztely, Sport u. 15.)

 GDPReg Kft. (3715 Gesztely, Sport u. 15.)

Az adatkezelés célja: Ügyfélelégedettségi mérés

Adatkezelés leírása: Adatkezelő terméke/szolgáltatása javítása céljából kezeli az ügyfélelégedettségi felmérés során gyűjtött egyedi adatokat (pl. név, e-mailcím, telefonszám: aktualizálás szükséges!). Az adatok a felmérés módjától függőek (elektronikus/papíralapú/telefonos). Adatkezelő az adatkezelés időtartamát egyedileg határozza meg, mely eltérő rendelkezés hiányában a felmérést követő 1 év

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Önkéntes adatszolgáltatás, hiányában Adatkezelő nem tudja javítani termékét/szolgáltatását

Érintettek: Elégedettségi mérésbe bevont ügyfelek

Adatok forrása: Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta adatokat

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: Visszavonásig vagy 1 év; Telefonszám: Visszavonásig vagy 1 év; E-mail cím: Visszavonásig vagy 1 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Meghívás marketing rendezvényre, konferenciára

Adatkezelés leírása: Adatkezelő termékének ajánlása/szolgáltatásának hirdetése, információ nyújtása, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célból kezeli az ügyfélei adatait (pl. név, e-mailcím, telefonszám: aktualizálás, érdekmérlegelés elvégzése szükséges!). Az adatok a rendezvénytől, meghívás módjától függőek (elektronikus/papíralapú/telefonos).  Adatkezelő az adatkezelés időtartamát egyedileg határozza meg, mely eltérő rendelkezés hiányában a rendezvényt követő 1 év.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (érdekmérlegelés)

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben, 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Marketing rendezvény, konferencia meghívás nem valósul meg

Érintettek: Meglévő ügyfelek

Adatok forrása: Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta adatokat

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Telefonszám; E-mail cím

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Az adatkezelés célja: Technikailag elengedhetetlenül szükséges cookie

Adatkezelés leírása: A honlap megfelelő működésének biztosítása, a szolgáltatás nyújtása céljából a technikailag elengedhetetlen cookie kezelése. Szükséges, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen  használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, pl. a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett  felhasználó  azonosítását a látogatás során.  A munkamenet cookie esetén az adatkezelés időtartama a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, ill. a böngésző bezárásával a cookie automatikusan törlődik a kiszolgáló szerverről a szerveren meghatározott időtartam lejártával. Egyéb cookie esetén a tárolási időtartam egyedileg van meghatározva.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. § (4)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Honlap megfelelő működése, a szolgáltatás nyújtása akadályozott lehet.

Érintettek: Honlap látogató

Adatok forrása: Honlap látogató

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Egyedileg meghatározott adat(ok), pl.  az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer, böngésző típusa és más információk

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Honlap/webfelület üzemeltető ()

 Tárhelyszolgáltató ()

 Honlap/webfelület üzemeltető ()

 Tárhelyszolgáltató ()

Az adatkezelés célja: Statisztikai célú cookie

Adatkezelés leírása: Teljesítményt biztosító cookie, weboldal látogatókról információk gyűjtése, statisztikák készítése (analitika, követő). Statisztikai jellegű adatgyűjtés a weboldal látogatók keresési szokásairól, technikai információkról (pl. IP cím, látogatás időpontja, megtekintett oldal). Google analytics használati statisztika (a weboldal első látogatása/cookie elfogadást követően, további információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/). Adatkezelés ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, böngésző beállítással történő cookie letiltásáig.  Az érintett a weboldal beállításoktól függően megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) az alábbi plugin letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.  A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze. Az adatkezelés időtartama egyedi, üzemeltető által beállított.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. § (4) – (6)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Weboldal bizonyos funkcióinak korlátozott működése. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Érintettek: Honlap látogatók

Adatok forrása: Szolgáltató webszervere

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusa és más információk: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Címzettek: Honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő, pl. Google

Az adatkezelés célja: Célzó- és hirdetési cookie

Adatkezelés leírása: Célzó- és hirdetési, harmadik féltől származó cookie, pl. a weboldal felhasználói szintű viselkedési és technikai adatainak összegyűjtése, a látogatók számára releváns ajánlatok megjelenítése, a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékoztatás, a hirdetések optimalizálása és megjelenítése, remarketing szolgáltatás, online hirdetések érdekében. Kezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, cookie letiltásáig (webes kereső beállítással).  További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu Google Adwords szolgáltatással  kapcsolatos  tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy Facebook szolgáltatással  kapcsolatos  tájékoztató: https://www.facebook.com/help/cookies/ Doubleclick szolgáltatással  kapcsolatos tájékoztató: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy A kezelt adatokat és a tárolási időket a szolgáltató vagy a szolgáltatást használó határozza meg. Pl. Google Adwords konverziós, remarketing kód, Facebook konverziós, remarketing kód, DoubleClick Floodlight kód, portalId

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Marketing kommunikáció nem a weboldal látogató igényeihez igazított, nem személyre szabott ajánlatokat kap.

Érintettek: Honlap látogatók

Adatok forrása: Honlap látogatók

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Egyedileg meghatározott adat(ok), pl. az IP cím, a látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusa és más információk: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

 Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Címzettek: Honlap üzemeltető által igénybe vett külső szolgáltatásoktól függő

Az adatkezelés célja: Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

Adatkezelés leírása: Adatkezelő a jogszabályok, valamint a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert működtet, ebben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.   A  személyes adatokat a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint a nem kezelhető adatokat. Különleges adat nem kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 13-16. §, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 9. § (2)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő a jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Bejelentő, bejelentésben érintett személy

Adatok forrása: Panaszos, bejelentő (a munkáltató munkavállalói, szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik)

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Bejelentő neve; Bejelentő lakcíme; Jogi személy bejelentő bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének neve; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok; Bejelentésében foglalt további személyes adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (2013. évi CLXV. törvény 14. § (5)

Az adatkezelés célja: Énprojekt jelentkezés

Adatkezelés leírása: Adatkezelő közvetítő szolgáltatást nyújt a jelentkező ügyfél és a szerződött önkéntes tanácsadók között. A szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges az Adatkezelő honlapján elérhető űrlap kitöltése és az Általános Szerződési Feltételek megismerése és elfogadása (jelentkezés). A jelentkezéshez szükséges személyes adatok: érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok, valamint a tanácsadás meghatározása. A név és elérhetőségi adatok, valamint a tanácsadás meghatározásának hiánya esetén a szerződés nem jöhet létre. Amennyiben az érintett a jövedelmi adatait nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja ingyenesen igénybe venni. Adatkezelő az érintett által megadott értesítési címre 72 órán belül visszaigazolást küld a szerződés létrejöttéről és a szerződéshez teljesítéséhez szükséges egyéb információkról. Amennyiben a szerződés nem jön létre, Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok):  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Jelentkezés nem lehetséges.

Érintettek: Jelentkező ügyfél

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Telefonszám; E-mail cím; Jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok; Élethelyzettel kapcsolatos adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Honlap/webfelület üzemeltető ()

Az adatkezelés célja: Szolgáltatás igénybevétele (szerződés teljesítése)

Adatkezelés leírása: Adatkezelő közvetítő szolgáltatást nyújt az ügyfél és a szerződött önkéntes tanácsadók között. Ügyfél a regisztrációt követő 72 órán belül visszaigazolást kap adatkezelőtől a szerződés létrejöttének tényéről, az önkéntes tanácsadóról és egyéb információkról. A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok: érintett ügyfél neve, e-mail cím, telefonszám, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok, valamint a tanácsadás meghatározása. A név és elérhetőségi adatok, valamint a tanácsadás meghatározásának hiánya esetén a szerződés nem jöhet létre. Amennyiben az ügyfél a jövedelmi adatait nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja ingyenesen igénybe venni. Adatkezelő az ügyfél személyes adatait Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló önkéntes támogató (harmadik fél) részére továbbítja.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2) 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szerződés nem teljesíthető.

Érintettek: Szerződött ügyfél

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 8 év; Telefonszám: 8 év; E-mail cím: 8 év; Jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok: 8 év; Élethelyzettel kapcsolatos adatok: 8 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Honlap/webfelület üzemeltető ()

Címzettek: Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló önkéntes támogatók (harmadik fél)

Az adatkezelés célja: A legalkalmasabb tanácsadó megtalálása

Adatkezelés leírása: Adatkezelő szolgáltató az ügyfél legalkalmasabb tanácsadóhoz történő kiközvetítése érdekében, az ügyfél kifejezett hozzájárulásával kezelheti azon személyes adatait is, melyet az ügyfél a tanácsadás jellegének meghatározásához közölt. Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás igénybevételekor, Adatkezelő honlapján kitöltött űrlap benyújtásakor, a megjegyzés rovatban megadjon egyéb olyan információt, melyet az érintett a tanácsadás jellegének meghatározásához fontosnak tart. Adatkezelő haladéktalanul törli az ügyféltől származó azon személyes adatokat, mely nem releváns a szolgáltatás szempontjából. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.  A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulás hiányában az adatkezelés időtartama a legalkalmasabb tanácsadó megtalálásáig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem releváns

Érintettek: Jelentkező ügyfél

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama:

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Honlap/webfelület üzemeltető ()

Az adatkezelés célja: Segítőnek jelentkezők regisztrációja

Adatkezelés leírása: Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy önkéntes tanácsadók (segítők) csatlakozzanak az Énprojekthez. A segítőnek jelentkező e célból a honlapon megadhatja a személyes adatait.  A segítőnek jelentkező által megadott elérhetőségekre  Adatkezelő tájékoztató anyagot küld a felvételi eljárás kezdetéről, a kiválasztási folyamatról és az adatkezelésről. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. A hozzájárulás bármikor visszavonható, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama 1 év.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem releváns

Érintettek: Segítőnek jelentkező

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: Visszavonásig vagy 0 év; Telefonszám: Visszavonásig vagy 0 év; E-mail cím: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

 Honlap/webfelület üzemeltető ()

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • név​
  • e-mail cím
  • telefonszám

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu