ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a https://enprojekt.hu honlapon felsorolt szolgáltatások igénybe vevője (továbbiakban: Ügyfél) az alábbiakban részletezett Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. április 1. napján lépnek hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal ezen a weboldalon közzéteszi. Ügyfél a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Istenes Petra Eszter
Adószáma: 57213882-1-42
Nyilvántartási száma: 55816276
e-mail cím: istenes.petra@enprojekt.hu 
Telefon: 06/307209000

A FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált szolgáltatások egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamaton alapulnak, amely nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni.

A szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag közvetítést végez pszichológusok, coachok, tanácsadók és más segítők és a jelentkezők között, pszichoterápiát és egyéb klinikai szakpszichológusok hatáskörébe tartozó terápiát nem. Mentális betegségben már igazoltan szenvedőkkel nem foglalkozik.

Ügyfél lehet minden cselekvőképes természetes személy. Az oldal használata feltételezi, hogy Ügyfél teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blog bejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami az Ügyfél felelőssége.

Szolgáltató amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete nem teszik lehetővé, hogy az Ügyféllel egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához irányítsa tovább az Ügyfelet.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljes időtartama alatt az Ügyfél teljes mértékben felelős saját testi és lelki egészségéért, minden lépés és a szolgáltatás keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

A Szolgáltató kijelenti, és az Ügyfél pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért az Ügyfél felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden időben köteles feltűntetni az oldalon szereplő szakembereknél a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) Etikai Kódexének megfelelő besorolásokat, illetve ugyanígy egyéb általános szakterületi megnevezéseket egy-egy szereplőnél.

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az Ügyfél honlapon elérhető űrlap kitöltésével előzetes regisztrációt tesz, mellyel ingyenes foglalkozásokra pályázhat. Ügyfél az foglalásról és az egyéb tudnivalókról visszaigazoló e-mail-t, vagy telefonos megkeresés esetén szóbeli megerősítést, vagy egyéb üzenetbeli tájékoztatást kap Szolgáltatótól.

A szolgáltatás az Ügyfél által a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett időpontban,

A szolgáltatás időtartam 60 perc, melytől az Ügyfél és Szolgáltató előzetesen egyeztetett közös döntése alapján el lehet térni. Mindkét fél részéről 15 perc előre nem bejelentett késés megengedett, de ha a Szolgáltató késik, akkor az ülést a késés időtartamával hosszabban kell tartani, ha az Ügyfél, akkor az időtartamba beleszámítandó a késés.

Amennyiben a Szolgáltató az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés a Szolgáltató hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor az elmaradt ülést új időpontban (ésszerű határidőn belül) kell megtartani.

Amennyiben az Ügyfél az előre kikötött és/vagy egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, az ülés nem kezdhető meg, akkor az ülés megtartottnak tekintendő.

Bármilyen jellegű időpont változás alapvetően legkésőbb a megelőző ülés témája kell legyen. Az Ügyfél és Szolgáltató között megbeszélt időpontot az Ügyfél legkésőbb 2 munkanappal az időpont előtt mondhatja le.

Előre egyeztetett időpont lemondására az Ügyfél részéről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 48 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 48 órával kerül sor, az megtörtént alkalomnak számít.

DÍJAZÁS

Ingyenes foglalkozásokra az Ügyfél a honlapon elérhető előregisztrációs űrlappal pályázhat, és erre a kérelemre 72 órán belül visszajelzünk. Ingyenességet az űrlapot pontosan és hitelesen kitöltő Ügyfeleknek tudunk biztosítani, akik a megadott kérdésekben kifejtik nekünk ténylegesen nehéz anyagi helyzetük körülményeit, máskülönben egyéni megállapodás keretében díjköteles szolgáltatások.

FELELŐSSÉG

Szolgáltató nem felel az Ügyfél által megadott (ideértve az Ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

A pszichológussal való konzultáció nem menti fel az Ügyfelet saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. Szolgáltató tükröt tart az Ügyfélnek a szolgáltatás igénybevétele során, javaslatot tesz a kezelés menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is a az Ügyfél jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Ügyfél tetteiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy Szolgáltató más szakemberek felkeresését javasolja.

TITOKTARTÁS

Szolgáltató titoktartási kötelezettséget vállal arra, hogy az ülések során tudomására jutott bármilyen személyes adatot, információt bizalmasan kezeli, mely titoktartási kötelezettség a szolgáltatás lezárását követően is fennmarad időbeli korlátozás nélkül. Személyes adatnak minősül minden információ, ami az Ügyféllel kapcsolatba hozható, legyen az akár szóbeli, akár írásbeli. Továbbá az Ügyfél szóbeli vagy írásbeli felhatalmazása nélkül harmadik személynek nem jogosult információt kiadni az ülésen elhangzottakról.

A titoktartás szabályai alól kivételt képez azon eset, mikor a Szolgáltató tudomására jut olyan információ, mely alapján valószínűsíthető az Ügyfél ön- és közveszély okozása, illegális tevékenysége vagy akár érvényes bírósági végzés vagy idézés kötelezi erre. Amennyiben fennáll az Ügyfél veszély vagy károkozása, jogosult erről az érintett hatóságokat értesíteni.

SZOLGÁLTATÁS MEGSZŰNÉSE

A szerződés megszűnik az Ügyfél és a Szolgáltató szóbeli közös megegyezésével, illetve azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség.